STATUT

STATUT DRUŠTVA

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14) te članka 22. Statuta Hrvatskog gastroenterološkog društva, Skupština Hrvatskog gastroenterološkog društva, održana u Opatiji, dana 3. listopada 2015. godine donijela je

 

STATUT

Hrvatskog gastroenterološkog društva

 

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu; o zastupanju; o izgledu pečata udruge; o područjima djelovanja udruge; o ciljevima; o djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; o tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; o izboru i opozivu likvidatora udruge; o prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge; te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.

NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 2.

Naziv udruge je: Hrvatsko gastroenterološko društvo.

Skraćeni naziv udruge je: HGD.

U međunarodni kontaktima udruga koristi naziv na engleskom jeziku: “Croatian Society of Gastroenterology”.

Sjedište udruge je u Zagrebu, Martićeva 72.

Odluku o adresi sjedišta donosi Upravni odbor.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

 

Članak 3.

HGD je udruga registrirana u Registru udruga pri nadležnom državnom tijelu. HGD je neprofitna pravna osoba.

 

ZNAK I PEČAT

Članak 4.

HGD ima znak.

Znak HGD je slikovni prikaz probavnog sustava na kojem se superponira stilizirani dio grba Republike Hrvatske.

Članak 5.

HGD ima pečat.

Pečat HGD je okrugao. U središtu kruga se nalazi znak HGD, a oko znaka se u vanjskom krugu nalazi tekst: Hrvatsko gastroenterološko društvo, a u unutarnjem krugu tekst: Croatian Society of Gastroenterology i Zagreb (kao sjedište HGD).

 

ZASTUPANJE

Članak 6.

HGD zastupa predsjednik HGD.

Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje HGD.

 

CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI UDRUGE

Članak 7.

HGD je osnovano u cilju znanstvenog i stručnog unapređenja gastroenterologije u Republici Hrvatskoj te organiziranja i razvijanja suradnje s međunarodnim gastroenterološkim udrugama.

HGD sukladno ciljevima HGD djeluje na području gastroenterologije.

 

Članak 8.

Djelatnosti HGD su:

–       rad na kontinuiranom stručnom i znanstvenom usavršavanju članova i svih medicinskih djelatnika organiziranjem stručnih i znanstvenih skupova, kongresa, simpozija, konferencija, seminara, predavanja te tečajeva trajnog usavršavanja;

–       obavljanje djelatnosti koje su povezane s organiziranjem stručnih i znanstvenih skupova, kongresa, simpozija, konferencija, seminara, predavanja te tečajeva trajnog usavršavanja;

–       praćenje organizacije i rada zdravstvene djelatnosti u okvirima područja svoje stručne kompetencije te predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje organizacije rada u stručnoj i zdravstvenoj djelatnosti u nadležnim institucijama;

–       izdavanje i prodaja časopisa, zbornika, stručnih radova i drugih publikacija iz područja gastroenterologije te poticanje i pomaganje izdavanja takvih izdanja;

–       obavljanje izdavačke djelatnosti i drugih poslova u skladu sa zakonom i ovim Statutom;

–       suradnja s Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske u stvaranju programa uže specijalizacije iz gastroenterologije, programa specijalističkog ispita iz gastroeneterologije te davanja mišljenja kod izbora referentnih centara Ministarstva zdravstva iz područja      gastroenterologije;

–       suradnja s Hrvatskom liječničkom komorom u nadzoru stručnog rada svih članova i ostalih liječnika specijalista koji se bave gastroenterologijom;

–       poduzimanje mjera za zaštitu rada svojih članova i za zaštitu bolesnika;

–       suradnja sa stručnim i znanstvenim udrugama u svijetu te predstavljanje nacionalnih interesa struke u internacionalnim stručnim i znanstvenim udrugama;

–       prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći;

–       promidžba;

–       organiziranje povremenih turističkih usluga isključivo za svoje članove u svrhu ostvarenja ciljeva rada Društva

 

JAVNOST DJELOVANJA

Članak 9.

Rad HGD je javan. Javnost rada HGD ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, i to:

–       redovitim sastancima,

–       informiranjem članova vijestima i oglašavanjem te

–       putem stručnog informiranja kroz simpozije i skupove sa zbornicima ili znanstveno-stručnim publikacijama.

Svi radovi članova HGD dostupni su zainteresiranoj javnosti.

 

ČLANSTVO

Članak 10.

 

Članovi HGD su redoviti, pridruženi, počasni i umirovljeni.

Redoviti članovi su liječnici specijalisti gastroenterolozi, te specijalizanti gastroenterologije.

Pridruženi članovi su liječnici i druge osobe s visokom stručnom spremom koje nisu redoviti članovi, a bave i gastroenterologijom, te doprinose radu HGD-a (internisti, kirurzi, pedijatri, infektolozi, radiolozi, patolozi-citolozi i drugi uključujući  liječnike specijalizante relevantnih kliničkih struka i znanstvene novake).

Počasni članovi su ugledni stručnjaci iz zemlje i inozemstva zaslužni za razvoj gastroenterologije.

Umirovljeni članovi su redoviti članovi koji su u mirovini.

 

Članak 11.

Redovitim i pridruženim članom HGD postaje se potpisivanjem pristupnice s izjavom o prihvaćanju odredbi ovog Statuta. Po ovjeri pristupnice od strane Upravnog odbora pristupnik se upisuje u Registar članova koji vodi tajnik HGD.

Počasne članove bira Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Popis članova vodi se elektronički u tajništvu Društva.

 

Članak 12.

Članovima HGD izdaje se članska iskaznica.

Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom.

 

Članak 13.

Iznos godišnje članarine utvrđuje Skupština.

Članarinu plaćaju redoviti i pridruženi članovi HGD-a. Počasni i umirovljeni članovi ne plaćaju članarinu.

 

Članak 14.

Prava članova HGD su:

–       sudjelovanje u svim vidovima djelatnosti HGD;

–       da HGD štiti njihov moralni i materijalni ugled;

–       da imaju pogodnosti na stručnim skupovima koje organizira HGD; te

–       da se učlanjuju u međunarodne stručne i znanstvene udruge sa svim pravima i obvezama koje iz toga proističu.

 

Prava kandidiranja i biranja:

–       redoviti i umirovljeni članovi HGD-a imaju pravo birati i biti birani u tijela HGD-a

–       počasni članovi imaju pravo biranja, no ne mogu biti birani u tijela HGD-a.

–       pridruženi članovi ne mogu birati niti biti birani u tijela HGD-a.

 

Obveze i odgovornosti članova HGD su:

–       uplata godišnje članarine najkasnije do 31.03. svake kalendarske godine; u slučaju kasnijeg plaćanja cijena članarine je dvostruko viša;

–       razvijajnje i usavršavanje svog znanja;

–       pridržavanje načela medicinske etike; te

–       da svojim postupcima i radom brinu za ugled HGD i liječničkog poziva.

 

Članak 15.

Članstvo u HGD prestaje:

–       dragovoljnim istupom ili smrću;

–       neplaćanjem članarine najmanje godinu dana (odnosi se na redovne i pridružene članove);

–       isključenjem zbog kršenja zakona, nepoštivanja Statuta ili nanošenja štete ugledu i poslovanju HGD.

 

Neplaćanjem članarine najmanje godinu dana član se briše iz Registra članova bez posebne odluke, ukoliko obvezu plaćanja članarine ne podmiri niti nakon primitka pisane opomene.

Odluku o isključenju člana iz HGD zbog nepoštivanja Statuta ili nanošenja štete ugledu i poslovanju HGD donosi Predsjednik HGD na temelju prijedloga Upravnog odbora. Protiv odluke o isključenju isključeni član ima pravo u roku od 15 dana podnijeti žalbu Skupštini, koja je dužna odlučiti o žalbi u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

Članak 16.

HGD se dobrovoljno udružuje u saveze udruga, zajednice, mreže i međunarodne gastroenterološke udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

TIJELA HGD

Članak 17.

Tijela HGD su:

–       Skupština

–       Predsjednik

–       Dopredsjednik

–       Tajnik

–       Rizničar

–       Upravni odbor

–       Nadzorni odbor

–       Sekcije

–       Ogranci

–       Komisije

 

SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo HGD.

Skupštinu sačinjavaju svi članovi HGD.

 

Članak 19.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava prema mandatnim potrebama.

Redovite i izborne sjednice Skupštine saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu, najmanje 15 dana prije dana održavanja Skupštine. U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan, vrijeme i mjesto održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata tijelima HGD, Skupštinu saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova HGD, koji su upisani u Registar članova prije isteka mandata tijelima HGD.

 

Izvanrednu skupštinu saziva Upravni odbor:

–       na vlastitu inicijativu,

–       na zahtjev najmanje 1/3 članova HGD,

–       na zahtjev sekcija i ogranaka HGD.

–       na zahtjev Nadzornog odbora.

 

U zahtjevu za sazivanje izvanredne Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Upravni odbor povodom zahtjeva ne sazove sjednicu Skupštine u roku od mjesec dana od dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelj uz prijedlog dnevnog reda, dana, vremena i mjesta održavanja sjednice.

 

Članak 20.

Skupštini predsjedava predsjednik HGD, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik HGD.

U slučaju odsutnosti predsjednika HGD i dopredsjednika HGD, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar, i koji se trajno čuva u arhivi HGD.

 

Članak 21.

Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju svi redoviti, pridruženi, počasni i umirovljeni članovi.

Pravo glasa na Skupštini imaju:

–      redoviti članovi koji su uredno podmirili obvezu uplate članarine,

–     počasni i umirovljeni članovi;

koji su se, uz predočenje identifikacijskog dokumenta, prije početka sjednice Skupštine upisali u popis sudionika Skupštine.

 

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, osim kod odluka o usvajanju ili promjenama Statuta, za koje su potrebni glasovi dvije trećine nazočnih članova ili kada je ovim Statutom propisana posebna većina za donošenje određene odluke.

Odluke se u pravilu donose tajnim glasovanjem.

Odlukom 2/3 nazočnih članova HGD, odluke se mogu donijeti javnim glasovanjem.

Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti imaju pravo sudjelovati na Skupštini uz prisutstvo zakonskog zastupnika ili skrbnika.

 

Članak 22.

Skupština:

–       usvaja Statut HGD i njegove izmjene i dopune;

–       bira i razrješuje dužnosti predsjednika HGD, dopredsjednika HGD, tajnika HGD, rizničara HGD, te članove Nadzornog odbora

–       bira i razrješuje članove drugih tijela HGD ako Statutom ta ovlast nije povjerena drugom tijelu HGD;

–       usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;

–       usvaja godišnje financijsko izvješće;

–       odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge;

–       donosi odluku o statusnim promjenama;

–       ocjenjuje rad izabranih tijela između dvije sjednice;

–       daje prijedloge za dodjelu nagrada, odličja i diploma te za izbor u članstvo Hrvatske Akademije medicinskih znanosti;

–       odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz HGD;

–       imenuje i opoziva likvidatora HGD;

–       odlučuje o udruživanju HGD u saveze udruga, zajednice, mreže i međunarodne udruge;

–       obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom;

–       odlučuje o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

 

UPRAVNI ODBOR

Članak 23.

Upravni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo HGD.

 

Članak 24.

Upravni odbor čine: predsjednik HGD, dopredsjednik HGD, tajnik HGD, rizničar HGD, predsjednici Sekcija, predsjednici Ogranaka, pročelnici gastroenteroloških zavoda ili odjela kliničkih bolnica ukoliko već nisu članovi Upravnog odbora po funkciji ili izboru, te predstavnik gastroenterologa u privatnoj praksi.

 

Mandat članova Upravnog odbora traje sve dok obnašaju funkciju koja je temelj za članstvo u Upravnom odboru.

 

Članak 25.

Upravni odbor:

–       saziva Skupštinu;

–       utvrđuje prijedlog Statuta koji se podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;

–       utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada;

–       brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine;

–       upravlja imovinom HGD;

–       podnosi izvješća o radu Skupštini;

–       odobrava formiranje Sekcija i Ogranaka sukladno Statutu;

–       imenuje Komisije prema potrebi te im određuje zadatke;

–       bira i razrješuje predstavnike HGD u drugim udrugama;

–       obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima HGD.

 

Članak 26.

Predsjednik HGD saziva sjednice Upravnog odbora prema potrebi i rukovodi radom Upravnog odbora.

 

Upravni odbor pravovaljano zasjeda ukoliko je sjednici nazočna natpolovična većina svih njegovih članova.

Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

 

Članak 27.

Upravni odbor odgovara za svoj rad Skupštini.

Upravni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

 

PREDSJEDNIK

Članak 28.

Predsjednik HGD je član Upravnog odbora po položaju.

Skupština bira dopredsjednika HGD tajnim glasovanjem na izbornoj sjednici, a on automatizmom postaje predsjednik HGD za 3 godine. Mandat predsjednika HGD traje 3 godine te počinje teći 01.01. one godine koja slijedi nakon godine u kojoj završava mandat aktualnog predsjednika.

Funkciju predsjednika HGD ne može se obnašati u dva mandata uzastopce.

U slučaju prijevremenog prestanka mandata, predsjednika HGD zamjenjuje dopredsjednik HGD.

 

Predsjednik HGD obavlja sljedeće poslove:

–       saziva i rukovodi sjednicama Upravnog odbora;

–       predstavlja HGD;

–       odgovara za zakonitost rada HGD;

–       brine o izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora;

–       upravlja financijskim poslovanjem (prihodima i rashodima HGD);

–       odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća;

–       sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun HGD;

–       dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;

–       donosi odluku o isključenju člana iz udruge na prijedlog Upravnog odbora;

–       obavlja druge poslove u skladu sa Statutom.

 

Predsjednik HGD odgovara za svoj rad Skupštini.

 

Predsjednik HGD može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

–       u slučaju podnošenja ostavke;

–       u slučaju prestanka članstva u HGD;

–       u slučaju gubitka poslovne sposobnosti;

–       odlukom Skupštine o opozivu, na temelju prijedloga Upravnog odbora, u slučaju kršenja zakona, nepoštivanja Statuta ili nanošenja štete ugledu i poslovanju HGD.

 

DOPREDSJEDNIK

Članak 29.

 

Dopredsjednik HGD je član Upravnog odbora po položaju.

Dopredsjednika HGD bira Skupština tajnim glasovanjem.

Mandat dopredsjednika HGD traje 3 godine te počinje teći 01.01. one godine koja slijedi nakon godine u kojoj je održana skupština na kojoj je izabran.

Funkciju dopredsjednika HGD ne može se obnašati u dva mandata uzastopce.

Dopredsjednik HGD pomaže u radu predsjedniku HGD, a u slučaju spriječenosti predsjednika HGD vrši njegovu funkciju.

Dopredsjednik HGD odgovara za svoj rad Skupštini.

Dopredsjednik HGD može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

–       u slučaju podnošenja ostavke;

–       u slučaju prestanka članstva u HGD;

–       u slučaju gubitka poslovne sposobnosti;

–       odlukom Skupštine o opozivu, na temelju prijedloga Upravnog odbora, u slučaju kršenja zakona, nepoštivanja Statuta ili nanošenja štete ugledu i poslovanju HGD.

 

TAJNIK

Članak 30.

 

Tajnik HGD je član Upravnog odbora po položaju.

Tajnika HGD bira Skupština tajnim glasovanjem na prijedlog Predsjednika.

Mandat tajnika HGD traje 3 godine i počinje teći 01.01. one godine koja slijedi nakon godine u kojoj je održana skupština na kojoj je izabran.

Tajnik HGD, zajedno sa suradnicima, obavlja sljedeće poslove:

–       organizira rad Skupštine i Upravnog odbora,

–       priprema sjednice Skupštine i Upravnog odbora,

–       obavlja ostale poslove koje mu povjere predsjednik, Skupština i Upravni odbor.

Tajnik HGD odgovara za svoj rad Skupštini.

Tajnik HGD može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

–       u slučaju podnošenja ostavke;

–       u slučaju prestanka članstva u HGD;

–       u slučaju gubitka poslovne sposobnosti;

–       odlukom Skupštine o opozivu, na temelju prijedloga Upravnog odbora, u slučaju kršenja zakona, nepoštivanja Statuta ili nanošenja štete ugledu i poslovanju HGD.

 

RIZNIČAR

Članak 31.

 

Rizničar HGD je član Upravnog odbora po položaju.

Rizničara HGD bira Skupština tajnim glasovanjem.

Mandat rizničara HGD traje 3 godine i počinje teći 01.01. one godine koja slijedi nakon godine u kojoj je održana skupština na kojoj je izabran.

Rizničar HGD brine za novčano poslovanje HGD, koje vodi uz pomoć administracije, te brine za ostalu imovinu HGD.

Rizničar HGD odgovara za svoj rad Skupštini.

Rizničar HGD može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

–       u slučaju podnošenja ostavke;

–       u slučaju prestanka članstva u HGD;

–       u slučaju gubitka poslovne sposobnosti;

–       odlukom Skupštine o opozivu, na temelju prijedloga Upravnog odbora, u slučaju kršenja zakona, nepoštivanja Statuta ili nanošenja štete ugledu i poslovanju HGD.

 

NADZORNI ODBOR

Članak 32.

 

Nadzorni odbor čine 3 člana.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština tajnim glasovanjem.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 3 godine i počinje teći 01.01. one godine koja slijedi nakon godine u kojoj je održana skupština na kojoj je izabran.

Nadzorni odbor nadzire financijsko poslovanje HGD, daje suglasnost na prijedlog godišnjeg financijskog izvješća, te podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

Nadzorni odbor odluke donosi jednoglasno.

Nadzorni odbor odgovara za svoj rad Skupštini.

Član Nadzornog odbora može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

–       u slučaju podnošenja ostavke;

–       u slučaju prestanka članstva u HGD;

–       u slučaju gubitka poslovne sposobnosti;

–       odlukom Skupštine o opozivu, na temelju prijedloga Upravnog odbora, u slučaju kršenja zakona, nepoštivanja Statuta ili nanošenja štete ugledu i poslovanju HGD.

 

SEKCIJE

Članak 33.

Sekcije HGD osnivaju se za pojedina uža područja znanstvenog i stručnog djelovanja iz djelokruga HGD.

Sekcije se osnivaju na prijedlog najmanje 10 članova HGD.

Osnivanje Sekcije odobrava Upravni odbor.

Sekcija nosi naziv HGD s podznakom Sekcije.

Radom Sekcije rukovodi predsjednik.

Predsjednika Sekcije biraju članovi Sekcije između svojih članova tajnim glasovanjem.

Predsjednik Sekcije je član Upravnog odbora po položaju.

Mandat predsjednika Sekcije traje 3 godine s mogućnošću reizbora u najviše 2 mandata za redom.

Predsjednik Sekcije može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

–       u slučaju podnošenja ostavke;

–       u slučaju prestanka članstva u HGD;

–       u slučaju gubitka poslovne sposobnosti;

–       odlukom Skupštine o opozivu, na temelju prijedloga Upravnog odbora, u slučaju kršenja zakona, nepoštivanja Statuta ili nanošenja štete ugledu i poslovanju HGD.

Sastanak sekcije održava se najmanje jednom godišnje, o čemu se sačinjava zapisnik, koji se pohranjuje u sjedištu HGD.

Sekcija prestaje s radom:

–       na temelju odluke Upravnog odbora;

–       ukoliko ne održi sastanak 2 godine, nakon pisane opomene upućene predsjedniku Sekcije.

 

OGRANCI

Članak 34.

Ogranci HGD su regionalne organizacije članova HGD.

Ogranci se osnivaju na prijedlog najmanje 10% članova HGD.

Osnivanje Ogranka odobrava Upravni odbor.

Ogranak nosi naziv HGD s podnazivom Ogranka.

Radom Ogranka rukovodi predsjednik.

Predsjednika Ogranka biraju članovi Ogranka između svojih članova tajnim glasovanjem.

Predsjednik Ogranka je član Upravnog odbora po položaju.

Mandat predsjednika Ogranka traje 3 godine s mogućnošću reizbora.

Rad Ogranka reguliran je odredbama Statuta HGD.

Predsjednik Ogranka može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

–       u slučaju podnošenja ostavke;

–       u slučaju prestanka članstva u HGD;

–       u slučaju gubitka poslovne sposobnosti;

–       odlukom Skupštine o opozivu, na temelju prijedloga Upravnog odbora, u slučaju kršenja zakona, nepoštivanja Statuta ili nanošenja štete ugledu i poslovanju HGD.

Sastanak Ogranka mora se održati najmanje jednom godišnje, o čemu se sačinjava zapisnik, koji se pohranjuje u sjedištu HGD.

Ogranak prestaje s radom:

–       na temelju odluke Upravnog odbora;

–       ukoliko ne održi sastanak najmanje jednom godišnje, nakon pisane opomene upućene predsjedniku Ogranka.

 

KOMISIJE

Članak 35.

Komisije HGD proučavaju pitanja od općeg značenja za struku te pitanja iz užih stručnih područja gastroenterologije.

Komisije mogu biti stalne s mandatom od 3 godine i povremene koje se formiraju samo za rješavanje određenog zadatka.

Komisija se sastoji od 3 ili više članova HGD.

Komisije bira Upravni odbor.

Predsjednika Komisije biraju članovi Komisije između svojih članova.

Komisije podnose izvješća i prijedloge Upravnom odboru.

Predsjednik Komisije može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

–       u slučaju podnošenja ostavke;

–       u slučaju prestanka članstva u HGD;

–       u slučaju gubitka poslovne sposobnosti;

–       odlukom Skupštine o opozivu, na temelju prijedloga Upravnog odbora, u slučaju kršenja zakona, nepoštivanja Statuta ili nanošenja štete ugledu i poslovanju HGD.

 

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE

 

Članak 36.

 

Imovinu HGD čine:

– novčana sredstva;

– pokretne i nepokretne stvari;

– druga imovinska prava HGD.

 

Članak 37.

HGD stječe imovinu:

–   od članarine;

–   od dobrovoljnih priloga i darova;

–   od prihoda stručnih i znanstvenih skupova, kongresa, simpozija, konferencija, seminara, predavanja te tečajeva trajnog usavršavanja (prihodi od kotizacija, reklama, prodaje oglasnog prostora, sponzorstva i sl.);

–   iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

HGD može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom HGD, u skladu sa zakonom.

Članak 38.

 

Financijskim poslovanjem upravlja Predsjednik HGD prema zakonskim propisima i prema financijskom planu za svaku godinu.

Financijsko poslovanje neposredno nadzire rizničar HGD, a periodički Nadzorni odbor.

 

PRESTANAK RADA

Članak 39.

 

HGD prestaje radom u slučajevima:

–       predviđenim zakonom;

–       odlukom Skupštine koja donosi odluku o prestanku djelovanja HGD dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja HGD imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

Likvidatora HGD bira i opoziva Skupština na prijedlog Upravnog odbora. Likvidator zastupa HGD u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje HGD do okončanja postupka likvidacije i brisanja HGD iz registra udruga.

 

Članak 40.

 

Sukob interesa postoji kada su prava i/ili interesi članova HGD te članova tijela HGD, kojima članovi HGD i članovi tijela HGD mogu slobodno raspolagati, u suprotnosti s pravima i/ili interesima HGD.

Za rješavanje sporova koji proizlaze iz članstva u HGD i/ili djelatnosti HGD, kao i za rješavanje sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova HGD-a. Sastav, mandat i način odlučivanja arbitražnog vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

 

PRIJELAZNE i ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata HGD daje Upravni odbor.

Članak 42.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut HGD usvojen na Skupštini dana 05. listopada 2012. godine.

 

Predsjednik HGD

prof.dr.sc. Milan Kujundžić, dr.med.